شهبانوی بزرگوارمان _ سپاس _ سپاس

   
علیاحضرت شهبانوی بزرگوارمان در ادامه مبارزات رهائی
بخش ملت ایران مصاحبه های بسیاری
 با خبرنگاران وروزنامه نگاران
ایرانی وخارجی  برگزار فرمودند 
 که هر سطر از بخش های آن مصاحبه ها به تنهائی کتابی گویا 
 وارزنده و آموزنده برای همه نسلهای حال وآتی
سرزمینمان بشمار میروند .

  

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه
***
درودت باد شهبانو ..
که بالاتر زتعریف و کلام هر سخن دانی
عزیزی بر همه . دردانه آن خاک ایرانی
  
همه عفو و  کرامت بر گروه  ناسپاسانی
 ملائک هم حسد برده به آن مخلوق نورانی
که تا گردون بگردد مام میهن در همه دوران 
کجا دیگر چو شهبانو فرح زاید به آسانی ؟
***
" فرح پهلوی شهبانوی والا مقام . عمرتان مستدام باد"

آن فرمایشات علیاحضرت دوست داشتنی و محبوب
 دلها که با صداقت وصراحت و سخاوت همیشگی 
 که برازنده مقام والای بانوی اول ایران زمین است و روی نوارهای
 مغناطیسی  برای ثبت در تاریخ نگهداری میشوند
حاوی دو پیام  اساسی  با اهمیتی است که دوستان ودشمنان
 را به شگفتی وحیرت از آنهمه کرم وبخشش و گذشت
در باره مخالفان نظام پادشاهی  وصبر واستقامت بی نظیر
 در برابر شدائد بر می انگیزانند .
گذشت وبخشش  مخالفان دیروز وامروز
 
استقامت وبردباری در مقابل مشکلات زندگی 

***

پرسش اول
مگر میشود کسانی را که به شاه فقید بیوفائی ها اعمال کردند ونسبت به خاندان جلیل سلطنت و مقام والای شهبانوی ارجمند و همه آن هویت  و افتخارات ملی ایرانیان اهانت ها روا داشتند  را بخشید واز سر گناهانشان  گذشت کرد ؟
پرسش دوم
مگر میشود در برابر کوه مشکلات وآنهمه ضربات سخت زندگی تاب آورد  ومقاومت داشت و به دیگران  نیرو واراده واعتقاد به پیروزی منتقل کرد  و از هیچ مانعی نهراسید و به پیش روی ادامه داد ؟
پاسخ این است
آری شود...
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
باید روح ملکوتی و آسمانی داشت
باید از جهان ماده به دنیای عرفان وعشق به هستی وکائنات و خلقت روی آورد و در اوج والاترین افکار نیک انسانی پرواز کرد تا ذره های تیره وتار از نظرها محو شوند .
باید به زندگی انسانها بها داد ودر همه آن مخلوقات خداوندی  به دیده احترام نگریست ..
وسرانجام پاک وصادق وخالص با مردم  چنان بود که ...
پندار نیک  گفتار نیک و رفتار نیک سرلوحه اهداف عالی  قرار گیرند.
که  شهبانوی گرانقدرمان چون آنند که به انسانیت و معرفت می اندیشند.
 
به آزادگی و خوشبختی نوع بشر تاکید میورزند.
همه افکار و گفتار وکردارشان پاک وناب وبی غل وغش و با صراحت  سرشار از مهر ومحبت و دوستی وعشق به انسانهاست وبس ..
 
 که وقتی  خبرنگاری میپرسد نظر علیاحضرت در باره مخالفان نظام پادشاهی چیست با شهامت بی نظیری میفرمایند ...
گذشته ها گذشته  ما کوتاه آمده ایم  شما ها  هم کوتاه بیائید و امروز باید به فکر مردم وکشورمان باشیم .
مگر انسانها از دیگر انسانهای روی کره خاکی چه انتظاراتی جز گذشت و محبت و نیکی وصفا ومهربانی وفاداری و دلبستگی به همسر و فرزندان ووابستگی به زادگاه و هویت ملی اش میتوانند داشته باشند؟
و چگونه است که نام بزرگان عالم به نیکی  بر تارک تاریخ بشر یت جاودانه میدرخشد؟
 آنچه  خوبان همه دارند شهبانوی دوست داشتنی  یکجا دارند .
علیاحضرتا سپاس و هزاران درود وسپاس که ناسپاسان دیروز را  بزرگوارانه مورد عفو و  بخشش عنایت میفرمایند .

درودت باد شهبانو ..
که بالاتر زتعریف و کلام هر سخن دانی
عزیزی بر همه . دردانه آن خاک ایرانی
  
همه عفو و  کرامت بر گروه  ناسپاسانی
 ملائک هم حسد برده به آن مخلوق نورانی
که تا گردن بگردد مام میهن در همه دوران 
کجا دیگر چو شهبانو فرح زاید به آسانی ؟

 

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت گفتار شهبانوی بزرگوارمان _ سپاس _ سپاس