علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی پرچمدار مبارزات ملت

نگینی پر گهر بر تارک تاریخ  ایرانی

به آن غیرت شهامت قهرمان  قهرمانانی
که تا گردون  بگردد  مام میهن را
کجا دیگر چو شهبانو فرح زاید به آسانی؟

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

***

علیاحضرت بزر گوارمان همچنان به خاطرات همسرشان وفادار است
علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی پرچمدار  مبارزات ملت
درون وبرون مرز ایران اهورائی
براستی  شگفت انگیزسرگذشت بزرگ و استثنائی در تاریخ همه
ملتهای جهان تا به امروز است  که ملکه مملکتی که مردمان آن سرزمین
با هر دلیل و علتی  نسبت به همسر تاجدارشان آن بی مهری ها را روا داشتند
و بسیار مشکلات و مسائل سخت را در غربت تجربه کرده اند ...
بخاطر همان ملت گرفتار شده در چنگال اهریمنان  دکانداران دینی
شبانه روز از استراحت و خواب و آرامشی را که به آن نیاز مبرم دارند
کم کنند و همه توان ونیروی خودشان را در راه آن مبارزات مصروف
و به مبارزان هم درس استقامت و پایداری  مرحمت فرمایند
آیا این از پدیده های نادر در زندگی بشری نیست ؟
اگر میخواهیم در باره تاریخ سه دهه ایران دیروز وامروز به قضاوت بنشینیم
و برگی از نوشته های خود را بر برگهای زرین کشورمان بیفزائیم
باید که صادقانه ومخلصانه بدور از هر گونه غرض و مرضی واقعیات
را برشته تحریر در آوریم  زیرا آیندگان با دستیابی به بسیاری از فن آوریهای
مدرن جهان روز و نیز بالا رفتن سطح فکر واندیشه بخوبی قادرند
تا در باره همه آن نوشته ها ی ما  به داوری درست  بنشینند .
ما باید نزد وجدان خود این پرسش ها را مطرح کنیم که ...
گذشت وفداکاری و وفاداری را چگونه تعریف میکنند ؟
مگر نه این است که از روی شواهد و اتفاقات موجود میتوان آنها را شناخت
و از یکدیگر تمیز داد ؟

مگر نه این است که برای رساندن حق مطلب خود در رابطه با افراد
نیک پندار ونیک گفتار ونیک رفتار به نمونه های تاریخی متوسل میشویم ؟

***

کدامین نمونه را که  به این راحتی در دسترس داریم ومی شناسیم
که شهبانوی بزرگوارمان را در دوران خود ودر نزدیکی خود داریم
و به آن نیز  افتخار ومباهات هم میکنیم
تا بتواند شاهد روشنی بر اثبات آن صفات نیک باشند ؟

ما این مطالب را برای خودی ها نمی نویسیم بلکه هدف ما به قضاوتی
عادلانه کشاندن آن دسته ازافراد  گروه ها و سازمانهائی است
که هنوز هم که هنوز است بخاطر هر نوع طرز تفکر و یا هدفی
را که دنبال میکنند و یا دارای منافعی از آن ضدیت ها هستند مینویسیم
تا این فرمایش شهبانو را در پاسخ به پرسش یک خبرنگار آویزه گوش خود کنند
و بر عمق چنان آرزوئی اندکی تعمق  کنند  که آن سالاز زن ایران زمین
بعنوان یک همسر  یک مادر و یک ایرانی پاک نهاد  فرموده اند..
من سه آرزو دارم ..
قضاوت عادلانه در باره همسرم
سعادت وسلامتی برای فرزندانم
و سر انجام رهائی و آزادی برای مردمان کشورم  .
ورزشکاران شعاری دارند که میگویند  فکر سالم در بدن سالم ..
اگر بدن سالمی داریم پس لاجرم افکار هم باید سالم باشد
وآرزوهای بانوی اول ایران زمین که آرزوی قلبی ملت ایران است
را مورد نظر و بررسی  قرار میدادیم
درودت باد شهبانو

غرور و شوکت و مجد همه فرهنگ ایرانی
به شاه پهلوی همواره با آن عهد وپیمانی
برای هر مبارز قدرت ونیرو چو بارانی
که تا گردون بگردد مام میهن را
کجا دیگر چو شهبانو فرح زاید به آسانی ؟

 

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت گفتار علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی پرچمدار مبارزات ملت