از فرمایشات علیاحضرت شهبانو در اثر جاودانه کهن دیارا/12

فرمایشات علیاحضرت شهبانوی بزرگوارمان
 در اثر گرانبهای کهن دیارا
" درودت باد شهبانو "
  غرور و شوکت و مجد همه تاریخ ایرانی 

  

نخستین تظاهرات در 17 دیماه 1356 در شهر مذهبی قم آغاز شد .
آن روز طلاب حوزه علمیه به بهانه مقاله ای که در روزنامه اطلاعات
 بچاپ رسیده بود و در آن به آیت الله خمینی توهین شده بود به خیابانها  ریختند .
قم شهری بود که آیت الله خمینی تا سال 1342
 در آن به تدریس مشغول بود.
در آن سال به تحریک او اغتشاشاتی برای اعتراض به اصلاحاتی
که از راه رفراند م  انجام شده بود به وقوع پیوست .
بعدها دانستیم که برخی از شاگردان قدیم او از زمان تبعید آیت الله
 راهش را دنبال کرده بودند .
این مقاله که نام او را به لجن کشیده بود 
 در زمانی منتشر شد که پیروانش توانستند از آن به بهترین وجه بهره گیری کنند
 و از کفرسخن بگویند  ومردم را به نام او به بسیج عمومی بخوانند .
این بلوا خیلی زود گسترش پیدا کرد و روز 19 دیماه تظاهر کنندگان
به ساختمانهای دولتی حمله کردند .
آنان آنچه را که بنظرشان نشانی از تجدد بود 
از جمله سینماها   رستوران ها  ومدارس دخترانه غارت کردند .
مامورین انتظامی مجبور به دخالت شدند و بر قراری آرامش به بهای
 جان هشت نفر یعنی شش تظاهر کننده و دو مامور انتظامی تمام شد .  

 

تصوير برگرفته از وب سايت علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
 پادشاه فقيد  در كشور پاناما-1979

***

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

***

پادشاه در خاطرات خود مینویسد

***

نخستین اغتشاشات در شهر قم روی داد که طی آن 6 نفر به قتل رسیدند .
از این پس مراسم عزاداری به مناسبت سوم  هفتم وچهلم کشته شدگان  بهانه برپائی تظاهرات و ایجاد اغتشاش و تحریک به قتل گردید  تا هر بار بتوان مراسم عزاداری جدیدی برای مقتولین به پا کرد وآتش خشم و تعصب را بر انگیخت.
البته از دیدگاه مذهبی چنین سوء استفاده شرم آوری از  مصیبت های دیگران قابل قبول نیست .
روز های 29  و30 بهمن یعنی چهل روز بعد از وقایع غم انگیز قم  و به بهانه سوگواری برای شهدا ء تظاهرات قابل ملاحظه ای در تبریز برپا شد .
برای نخستین بار مخالفین سیاسی  دانشجویان  وبازاریان برای تقاضای آزادی بیان و افزایش مزدها به روحانیون ملحق شدند .
این اتحاد در نظر ما غیر قابل قبول بود ..
چگونه ممکن بود کسانی که خواستار غرب گرائی سریعتر رژیم بودند  همراه طلاب بی تجربه رژه بروند  با کسانی  که خواستار بازگشت به مقررات قشری مذهب جلوگیری از ورود فرهنگ غیر اخلاقی غرب به ایران  حجاب اجباری برای زن و غیره  .... بودند   یعنی  درست آنچه که خلاف تقاضاهای دسته اول بود.
تظاهر کنندگان آنچه را که در نظر آنها سمبل های فساد بود به آتش کشیدند و غارت کردند .
سینماها  مشروب فروشی ها مغازه های فروش اشیاء تجملی  و همین طور ساختمانهای دولتی مانند کاخ دادگستری  و دفتر حزب رستاخیز را .
مامورین انتظامی در برابر این همه خشم  ونفرت غافلگیر شده  از ارتش کمک خواستند ویک بار دیگر برخوردها منجر به کشته شدن عده ای در میان دو گروه شد .
ارتش برای دفاع از مملکت آموزش دیده بود  ونه برای عملیات نظامی شهری  .
در رابطه با این مطلب خوب بخاطر دارم که دولت آمریکا از دادن گلوله های کائوچوئی و گاز اشک آور به ما خود داری کرده بود .
در این هنگام آیت الله خمینی که در تبعید در عراق بسر میبرد برای نخستین بار آشکارا در باره وقوع این حوادث با کلماتی نفرت بار که انسان را به وحشت می انداخت گفت ...
مبارزات ما هنوز گیاه شکننده ای بیش نیست و برای تبدیل شدن به درختی تناور به خون شهیدان نیاز دارد .
کدام حسی این مرد را واداشته بود که بدینسان خواهان مرگ همنوعانش باشد ؟
روز نهم فروردین ماه 1357 به بهانه برگزاری سوگواری قربانبان تبریز تظاهرات تازه ای در برخی از شهر ها خصوصا تهران بوقوع پیوست .

همسرم دستورات اکید به مامورین انتظامی و ارتش داده بود که از هر گونه خونریزی جلوگیری شود.....
  اما نیاز به شهید بود و این نیاز بر آورده شد .
پادشاه بعد ها گفت ....
چنین سوء استفاده شرم آوری از غم و اندوه دیگران قابل قبول نیست .
به من گزارش داده اند که در مقابل درب ورودی گورستانها گروهی آشوبگر حرفه ای هر جنازه ای را از اقوام متوفی به زور عنف گرفته در اطراف آن تظاهرات  بپا  می کرده وآن را یک قربانی جدید ساواک قلمداد می کردند ...
درودت باد شهبانو

 نماد دخت  پاک  میهن . آن فرزند ایرانی
که درد و رنج ما درماندگان  بهتر همی  دانی

خطا رفتیم  و برجان وطن  صد آتش افکندیم
ببخشا آن گناه  مردم حق ناسپاس غیر ایرانی .

 

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت گفتار از فرمایشات علیاحضرت شهبانو در اثر جاودانه کهن دیارا/12