اهداف عالی علیاحضرت ( شهبانوی بزرگوارمان )

درودت باد شهبانو
که تا گردون به گرد عالم خاکی است .
اگر جایت درون ملک جم خالی است

علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی والا مقام . عمرت مستدام باد"
***

هماره نام ویادت در میان کشتزارهای وطن جاری است
نشانت سمبل زنهای ایرانی به اوج قله ها باقی است.

در این بخش  به مشاغل ارزنده  و انسانی که علیاحضرت فرح دیبا.
***
( شهبانوی بزرگوارمان )
در آن دوران آرام و خوش ایران وایرانی بصورت افتخاری بر عهده مبارکشان گرفته بودند برای هم میهنان نسل جوان دختر و پسر و زن ومرد و پیر و جوان در درون میهن فهرست وار اشاره میکنیم تا همگان بدانند که چگونه بانوی اول مملکت با داشتن  همسر تاجدار و فرزندان برومند که رسیدگی به آنان خود مسئولیت سنگینی را در بر داشته با بر عهده گرفتن ریاست افتخاری سازمانها و انجمن ها و نهاد های مردمی و بشر دوستانه در نهایت فداکاری شبانه روز فعال  وجریان کارهای اداری آن سازمان ونهاد مربوطه  را تحت نظر مبارک خودشان گرفته بودند
تا مسئولان  امور محوله را بنحو شایسته و دقیق ومنظم به فرجام برسانند که بلحاظ علاقه بسیار شدید کارکنان ذیربط به علیاحضرت شهبانو همگان  سعی میکردند در نهایت صداقت و پاکی و خلوص نیت انجام وظیفه نمایند  و اهداف عالی علیاحضرت شهبانو را به ثمر برسانند.
1- جمعیت بهزیستی وآموزشی فرح پهلوی

2-بنگاه حمایت مادران و نوزادان

3-انجمن ملی حمایت کودکان

4-کنگره پزشکی رامسر

5-جمعیت مبارزه با سرطان

6-جمعیت ملی کمک به جذامیان

7-جمعیت آسیب دیدگان از سوختگی

8-سازمان ملی انتقال خون

9-بنیاد ایرانی بهداشت جهانی

10-مرکز طبی کودکان

11-سازمان نابینایان

12-بنیاد فرهنگ ایران

13-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

14-انجمن ملی روابط فرهنگی

15-انجمن فیلار مونیک تهران

16-انجمن شاهنشاهی فلسفه

17-موسسه آسیائی

18- گفتگوی تمدنها    ( قابل توجه محمد خاتمی )
19-فدراسیون ورزشی کرو لالها

20-جشن هنر شیراز

21-جشن توس

22-جشن هنرهای مردمی اصفهان

23-سازمان ملی فولکور ایران

24- دانشگاه فارابی

25-دانشگاه فرح پهلوی

26-فرهنگستان علوم

27-سازمان ناشنوایان

28-انستیتو پاستور

29-انستیتو تحقیقاتی دهقانی

30- شورای عالی پژوهش های علمی
-شورای عالی رفاه اجتماعی

32-شورای عالی تندرستی

33-شورای عالی شهر سازی

34-شورای عالی جهانگردی

35-شورای عالی آموزش و پرورش
آیا در کارنامه سیاسی اجتماعی مفید  و مردمی  همه زنان در طول تاریخ زندگی ایرانی  وحتی در جهان چنین کارنامه درخشانی از یک بانوی اول مملکتی دیده  شنیده  و یا خوانده ایم  ؟

 

درودت باد شهبانو
همه زیباترین مفهوم در فرهنگ انسانی
شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت گفتار اهداف عالی علیاحضرت ( شهبانوی بزرگوارمان )