چهارم آبان روز تولد شا ه شاهان پهلوی پدر ایرانیان گرامی باد

A Princess who arrived with the Spring

به ایران و سربلندی کشورمان بیندیشیم

به نام ایران و به نام ندای آزادی ایران

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

"پادشاه فقید محمد رضا شاه پهلوی"

گفتار

يكشنبه, 04 آبان 1393

خبرگزاری مردانی نیوز

بیاد او که ایران بیاد اوست .

مژده ، روز چهارم  آبان  ماست 
موسم تجدید عهد ، پیمان ماست

زاد روز شاه  شاهان  پهلوی است 
او که مهرش دائما برجان ماست

هر که  در اندیشه دارد  راه او
جایگاهش روی هر چشمان ماست

شاه ما رفت و ولی راهش کنون
کعبه و بتخانه و ایمان ماست

او که جان خود نهاد بر باورش
مستمردر فکر و دراذهان ماست

حالیا از ناسپاسی ها ی مشتی بی خرد
سرزمین آریامهری نگر  ، زندان ماست

تا که باشدزنده ایرانی پاک
آن خدا وشاه و هم ایران ماست


سالروز تولد شاه فقید  را در حالی برگزار میکنیم که چشمهاو گوشهای میلیاردها مردم جهان  در طی سه دهه اخیرنظاره گر سرنگونی رهبران و روسای جمهوری های کشورهای خاورمیانه و آفریقائی

و بلوک شرق بودو هنوز هم ادامه دارد  که به چه سرنوشت شوم ودردناکی گرفتار وکشته شدند.

این مطلب را از این جهات یاد آوری کردیم تا همگان بدانند شاه فقید ما با سرافرازی و سربلندی و تحت عالیترین و والاترین تشییع جنازه های تاریخ بشرکه از سوی ابرمرد کشور فراعنه ژنرال محمد

انورالسادات  تدارک گرفته شد ،  درمحل مخصوصی در مسجد الرفاهی مصر به رسم امانت  سپرده شد  .

تشییع پیکر آن راد مرد  که در جهان بنام ضامن صلح و انساندوستی شهره بود یکی از زیباترین و با شکوه ترین مراسم خاکسپاری بود که تنها میتوانست

برای شاه فقید  برازنده باشد و بس .

همه ما ایرانیان با هر گونه سلیقه وباوری باید بدانیم که  تداوم زندگی نسلهای ما بستگی به شناخت کامل از خادمان وخائنان ملک و ملتمان دارد  ،  تا بخوبی بتوانیم از تجربیات بدو خوب آنان در راه

زندگی بهتر بهره گیری نمائیم .

زیرا تاریخ شبیه بذری است که  بد و خوبش از زمین میروید .

بدون تردید شاه فقید یکی از میهن پرست ترین وبا خرد ترین و صلح دوست ترین و مقتدرترین سیاستمداران و حکمرانان  مردمی  نه تنها در ایران بلکه در سطح منطقه و جهان بشمار میرفتند که دوست و

دشمن از او با احترام یاد میکنند .

روانش شاد باد که به فرزندان آن ملت درس مردانگی و دفاع از ارزشهای هویتی آموختند تا در  چنین روزهای سختی به پیروی از افکار بلند آن بزرگ اندیشمند  راه نجات ملک وملت را طی کنیم و به

پیروزی و سربلندی دوران شکوهمندش برسیم .

تصویر : پادشاه فقید وعلیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

چهارم آبان .

اما آن احساس پاک ایرانی بودنها سرم  نیست تا به کسی  تزریق کرد ،

بلکه  باید در جوهره و خمیر مایه  هر ایرانی با شرف وبا غیرتی که به هویت خود می اندیشد وجود داشته باشد  وبس .

در این روز محمد رضا شاه پهلوی پا بر عرصه وجود گذاشتند ودر تمامی مدت عمر پر افتخارشان لحظه ای از فکر ترقی و سربلندی ایران وایرانی غافل نبودند .

شاه فقید یکی از معدود پادشاهان ایران زمین بودند که با درایت و دور اندیشی بدور از هر گونه خشونت ،

اقوام گوناگون کشور ما را یکپارچه و متحد در زیر پرچم سه رنگ شیر وخورشید نشان آن سند هویت ما ایرانیان  گرد هم آورده بودند  و همه مردم  ما و مردمان منطقه خاورمیانه نیز در رفاه وآسایش

وامنیت روز وروزگار خوشی بدور از جنگ وخشونتی را میگذراندند  .

این امتیاز والائی است که جدا از سایر اقدامات رفاهی عام المنفعه آن ابر مرد تاریخ مشرق زمین ،

بنام نامی محمد رضا شاه پهلوی در تاریخ سرفرازمان به ثبت رسیده  .

در  خاطر ما یا د تو پیوسته وبس
زان رنج تو جسم وجان ما خسته وبس .

عمرت ز پی سعادت ما شد طی
این را نه که ما ، بلکه زمان گفته وبس .

هر کس که به آرمان تو خرده گرفت
بی شک نسبش به اجنبی رفته وبس .

نسلی ز عرب یا که ز روس و عثمان
بیگانه پرستی به سرش  خفته  وبس .

ورنه که به ایرانی پاک و خالص
مام وطنش درس شرف داده وبس .

در او نرود صحبت و منطق زیرا
همواره به راه اجنبی رفته وبس .

ما را که نشسته ایم در غربت غم .
در خاطر ما یاد تو پیوسته وبس .

اشک شاه .

بارها در دیدگان بر چهرگان   قطره های اشکها را دیده ایم

اشک شادی ، اشک غم
اشک شیرین ، اشک تلخ

اشک مشتاقی  بهنگام نگاه .
اشک دلداری  بهنگام وداع .

لیک اشک شاه ایران !!
ریزش تاریخ یک ملت درون تیرگی بود

رفتن شادی و شور و افتخار زندگی بود
وتو ای اشک من ،  ای مونس من

ببارآرام و جانسوز زآنهمه درد .
برای اشک شاه و خانه ویران،   برای کشور ایران .

چهارم آبان هر سال یکی از زیباترین وپرخاطره انگیزترین روز شاد وخوش برای ایران دوستانی است که عشق به ملک وملت در خونشان در جریان است  و بصورت موروثی از نسلی به نسل بعدی منتقل میشود.

پاینده وسرفراز ایران وایرانی

روانش شاد ، یادش گرامی ، راهش پر رهرو باد .

مدیر ومدیران  فنی و شورای نویسندگان

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت گفتار چهارم آبان روز تولد شا ه شاهان پهلوی پدر ایرانیان گرامی باد