علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی بخاطر عشق به پادشاهم

 
 هموطنان گرامی
با احترام
مبارزه صمیمانه شما دل گرم کننده ی همه
 نیروهای ضد حکومتی جمهوری اسلامی است
  مطالب  پر بار  سایت  شما ر ا می خوانم و آنها را 
 تحسین می کنم باشد که تلاشهای شما آینده ساز
جوانان ایرانی باشد  سربلند باشید
 فرح پهلوی

hamvatane gerami ba ehteram,

mobareze samimi shoma delgarmkonnadeye

 hamaye niroohaye zede hokomate jomhori islamist 

mataleb porbare site shoma ru mikhanam

 va anha ra tahsin mikonam, bashad ke talashhaye

shoma ayande saze javanane irani bashad,

sarboland bashid

Farah Pahlavi

2008-04-19

پیام مهر آفرین: شهبانو فرح پهلوی سمبل زنان ایران زمین
 برای هم میهنان  مدیریت و شورای نویسندگان مدیران فنی
روزنامه الکترونیکی مردانی نیوز

***

"بخاطر عشق به پادشاهم ."
 "شاه فقید و شهبانوی گرامی "
افتخار و مباهات ایرانیان بوده و خواهند بود بدون تردید .!
 *** 

بیاد همه کسانی که جان خود را بخاطر تمامیت ارضی ایران فدا کردند"

***

در دنیای آشفته سیاست وآن آلودگان واپسگرایان
  مذهبی  روان پریشان جنگ طلب  در طی  سه دهه 
 قرن اخیری که متاسفانه سرآغازش از کشور ما رقم زده شد.
 بسیاری از نامداران سرزمینمان بخاطر بیان واقعیت ها
  با افکار یک بعدی و شاید هم خودستائی
  یا تبرئه کردن  خود از آنچه را که نباید در حق آن مردم
 و آن کشور روا داشتند  اقدام به نوشتن خاطرات کردند.
هر چند بعضا هم مفید بحال نسل جدید بوده باشد
 اما بزودی بدست فراموشی سپرده شدند.

  

"شهبانو فرح پهلوی سمبل زنان ایران زمین "

***

در این میان دو اثر اعجاب بر انگیزی که از باد وباران
 گزندی  نخواهد دید وتا ایران  بر پاست و ایرانی نفس میکشد
  از افتخارات ملی ما ایرانیان است و جایگاه ومقام والائی
  نزد همه نسلهای ایران زمین داشته وخواهد داشت ..!
پاسخ بتاریج شاه فقید و دیگری کهن دیارا
  بقلم شهبانوی گرانقدرمان است
 که تا خورشید میدرخشد آن دو اثر نفیس هم بر تارک آسمان
علم و ادب  وفرهنگ سیاسی اجتمائی ما ایرانیان
  همچنان تابناک خواهد درخشید . !
***
 پیشگاه شهبانوی گرامی
   تقدیم شاخه گل ابریشم از طرف عاشقان کهن دیار 
***
براستی  سخنی که از دل برمیخیزد لاجرم نیز بر دل مینشیند .
 اطمینان کامل هم داریم  در فردای آزادی ایرا ن و ایرانی
  جمله به جمله و سطر به سطر از سخنان گهر بار
 این دو اثر ملی  در اوایل کتابهای درسی 
 دبستانی ودانشگاهی  به ثبت میرسد
***
 به دو دلیل عمده و اصلی .
یکی آنکه نویسندگان آندو اثر شاه فقید و شهبانوی گرامی  میباشند.
دو دیگری که دشمنان حتی نمیتوانند منکر ی از محتویات  برگ نوشته هایش باشند  ."
 صداقت و امانت و درستی وپاکی ونیکی و مهمتر از همه دوراندیشی و پیش بینی چنین روزهائی
 است که  در بند بند واژ ه هائی ازآ ن و در کمال سادگی   همه فهم  آورده شده ..
  براستی  سخنی که از دل برمیخیزد لاجرم نیز بر دل مینشیند .
 اطمینان کامل هم داریم  در فردای آزادی ایران و ایرانی  جمله به جمله و سطر به سطر
ازسخنان گهر بار این دو اثر ملی در اوایل کتابهای درسی  دبستانی ودانشگاهی  به ثبت میرسد !
 و  در تمامی اطاقهای ادارات ودوائر دولتی وبخش های خصوصی  و بر سر در بناهای مهم
 تاریخی  نقش خواهد بست تا درس بزرگ تاریخ زندگی کردن را از آن بیاموزند و بیاموزیم . 
جا دارد در  این جا به پیامی از این  دو  اثر  که از سوی شاه فقید و شهبانوی گرامی در اول کتاب
 آمده اشاره ای کرده باشیم  ..
امید آنکه مادران وپدران ایرانی آنرا برای فرزندانشان باز گو کنند  تا در فرصتی مناسب اصل کتاب
  نیز به درون کشور ارسال و در دسترس همگان قرار گیرد تا هر ایرانی آنرا نظیر شاهنامه و حا فظ
 در میان  خانواده های خود  داشته و چون جان شیرین از آن نگهداری  کنند که راز بقای ما ایرانیان
 در مطالب زرین این دو اثر نهفته است..
(شاه فقید)
اگر بسیاری از ارزش های ملی ایرانیان اکنون تحت الشعاع
 روح عوام فریبی و نفاق وانتقام قرار گرفته اند .
تردیدی ندارم که این ارزش ها زندگی از سر خواهند گرفت
 و دوباره روشنائی بدین سرزمین باز خواهد گشت.

از خدای ایران میخواهم که فریب خوردگان را بیدار 
 وآگاه سازد و نفرت وکینه را از دلهایشان بزداید
 و رونق ورفاه وآزادی وسربلندی را به سرزمین مقدس ما باز گرداند.
(علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی)
 بخاطر عشق به پادشاهم .
بیاد همه کسانی که قربانی تاریک اندیشی شدند
بیاد همه کسانی که جان خود را بخاطر تمامیت ارضی ایران فدا کردند
 به مردم ایران
به فرزندانم
بخاطر عشق به پادشاهم .
این  سخنان گهر بار را بار دیگر بخوانیم  و مرور کنیم
 تا بدانیم  منظور شهبانوی بزرگوارمان از آوردن
  این واژه ها در ابتدای اثرشان چه بوده که هر یک
 به تنهائی گویای هزاران راز ورمز زیستن را در بر میگیرد؟
اثر گرانبهایشان را به  همه  آ حاد لشکری وکشوری
 که بدستور خمینی چیان اعدام شدند تقدیم میکنند.
اثر گرانمایه اشان را به همه ایرانیانی که در جنگ کشته شدند تقدیم میکنند 
 ( بی آنکه به مذهب و مرام سیاسی افراد اشاره ای کرده باشند)
اثر پر مایه اشان را به فرزندانشان تقدیم میکنند
 تا درآینده چراغی فرا راه  زندگی  شاهزاده ها ی عزیز باشد.
و سر انجام  شهبا نوی خوب و با وفای ایران زمین 
 اثر خودشان را  به پاس  احترام به همسر
 تاجدارشان و نیز تجدید  عهد و پیمان بر سر  آن عشق
 قلبی اشان  نسبت به شاه فقید  تقدیم میکنند
  
همین است که ما بارها نوشته وتکرار میکنیم ..
شهبانوی  مردم دوست
شهبانوی فداکار
شهبانوی با مهر و محبت
و سرانجام شهبانوی  شجاع و غیرتمند و وفادار
 به تمامی آ ن  عهد وپیمانها  و سمبل زنان 
 برای همه فصول زندگی  سالار زنان ایرانی
عمرتان پایدار  وسایه اتان بر سر فرزندان
  و ملت ایران  مستدام باد .

***

 

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت پیام ها علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی بخاطر عشق به پادشاهم