My CMS

گفتار ": شکوه شاهنشاهی" برگزیده هائی از سخنان شاهنشاه آریامهر" و علیاحضرت شهبانو" شاه فقید "شاه فقید این نامه را در باره تحقیر ایرانیان خواندند و سخت منقلب شدند ، "پاسخ بتاریخ" (بخش هشتم )

بیاد او که ایران بیاد اوست

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

Mohammad Reza Pahlavi, the Shah of Iran photographed in Teheran in August 1971 with his children Prince Reza Pahlavi (born 30 October 1960), Princess Farahnaz Pahlavi (born 12 March 1963) and Prince Ali Reza Pahlavi (born 29 April 1966).Miss Farah Diba 1938-1959

***

به نام ایران و به نام ندای آزادی ایران

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

"پادشاه فقید محمد رضا شاه پهلوی"

آرم جشن های 2500 ساله شاهنشاهی از( Emblem der 2.500 Jahr-Feier

گفتار
خبرگزاری مردانی نیوز

بیاد او که ایران بیاد اوست .

Mohammad Reza Shah Pahlavi : 26 September 1941 – 11 February 1979

رضاشاه پهلوی" ومحمد رضاشاه فقید" بنیان گذاران ایران نوین"

جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد
شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی

شیرین وغرورآفرین" هم وطن بر دل نشان این عاشقی" تا رسیم بر قله های مجد و جاه "

تا که باشدزنده ایرانی پاک
آن خدا وشاه و هم ایران ماست

تصویر : پادشاه فقید وعلیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

برای خانه ویران .

بارها در دیدگان بر چهرگان قطره های
اشکها را دیده ا یم

اشک شادی اشک غم
اشک شوق و اشک تلخ

اشک آن دلدار در وقت وداع
اشک آن معشوق هنگام نگاه

کودکان هر لحظه گریانند
بینوایان اشک آنان خواهش است

لیک اشک شاه ایران ...
ریزش تاریخ یک ملت درون تیرگی بود

رفتن عشق و محبت شور حال زندگی بود
و تو .....
ای اشک من ای مونس من

ببار آرام وجانسوز زآنهمه درد .

برای اشک شاه و کشور ایران
برای خانه و کاشانه ویران  .

سردبیر

***

نمائی از  چادر های سلطنتی  درپرسپولیس
شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی

شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی

رفتنت را کی توانم روز وشب باور کنم ؟
با خیال  آن زمان  می در دل ساغر کنم 

شاه ما بودی  و پروردی چنین دردانه ها
داوری عدل تو در  نزد   آن داور کنم

پهلویها مایه آسایش و آرامش ما بوده اند
کی چو آندو مرد آید تا که عمر آخر کنم ؟

بعد شاهان بزرگ بر ما نشسته جغد شوم
چشم  خود بر شاهزاده جانب خاور کنم

تا که جان باقی است  گویم هر زمان 
میهن خود را رها از چنگ هر کافر کنم

نثار تاج گل توسط شا هنشاه آریامهربه آرامگاه کورش"  به مناسبت جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی ایران

شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی

نثار تاج گل توسط شا هنشاه آریامهربه آرامگاه کورش

جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد : شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی

جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد  تخت جمشید
رژه ادوار تاریخ در پرس پلیس تخت جمشید

شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی

گفتار

شنبه, 25 بهمن 1393

ملتی که به گذشته خود وابسته و دلبسته نباشد ، الزاما از صحنه روزگار ناپدید خواهد شد ...

طرح از هنرمند بزرگ ما : بابک

مزار شاه فقید ایران در مصر

بر گرفته ازکتاب پاسخ بتاریخ بقلم.. شاه فقید .

کسانی که در دوران پادشاهی سلسله پهلوی ها متولد و زندگی کرده اند  و از بسیاری از امکاناتش بهره مند شده اند  ، به حکم

وظیفه ملی میهنی و نیز ندای وجدانی خود  میبایستی آنچه از واقعیت ها  بر او  وجامعه اش گذران بوده  را به هر نحوی اعم از گفتار یا نوشتاربدور از هر گونه تعصبات و نظریات شخصی اش بیان کنند و  بنویسد.

حسن کار دراین است نسل جوان امروزی که در آن روزگاران در قید حیات نبوده و در نتیجه بی اطلاع از حقایق بوده را آگاه سازند  .

زمانی که چشم بر دنیا گشودیم سایه شاهنشاهی را بر سر خود  دیدیم و قصه های بزرگتر ها را هم در باره  شاه  با دقت میشنید یم .

زندگی ما تحت سایه  نظام پادشاهی و شخص شاه فقید در آرامش  وامنیت خاصی  ادامه داشت و همه ساله  پیا م و چهره شاهنشاه را بمناسبت فرار رسیدن نوروزباستانی و یا  بمناسبتهائی در رسانه های همگانی  به هنگام بازدید هاو مسافرت هاو  مراسم  متعددی  که به رسم درباربرنامه ریزی شده بود  با دقت می شنیدیم و مشاهده میکردیم و  لذت میبردیم .

جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد  تخت جمشید

شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی

جشنهای باشکوه  دو هزار وپانصد ساله شاهنشاهی  را از نزدیک  دیدیم که چگونه  رهبران  و روسای جمهوری بیش از سی کشور دنیا در یک اتوبوس  بر ویرانه های تخت جمشید رفتندو عظمت و شکوه ایران باستان را دیدند  .

در مسیر کالسکه سلطنتی  که اعلیحضرتین بهنگام مراسم تاجگزاری در خیابانهای تهران نشسته بودند و با چهره های شادان با تکان دادن دست  تماشاچیان را مورد تفقد قرار میدادند را از چند قدمی دیدیم .

شیرو موز و بیسکویت های مجانی برای دانش آمو زان را  بیاد  داریم  ...

امنیت گسترده  و شبانه روزی  و در هر کجای کشور لمس کردیم  ولباس آسایش و امنیت  را در سرتاسر پهن دشت ایران زمین بر تن  پوشیدیم .

بارها میگوئیم ایکاش در آن دوران  زندگی نمیکردیم تا چنین گرفتار دو حسرت بزرگ  هم نمی شدیم .

حسرت  اول برای از دست دادن بهترین  و باشرف ترین  نوع زندگی ها در جهان و تا به امروز که  کشورهای پیشرفته تازه به آن زمان ما رسیده اند  و  دو دیگر  برای شما نسلهای نوپا که با ندانم کاری های ما بزرگترها  چنین در چاه ویل گرفتارتان کردیم  .

در باره وقوع  انقلاب و علت و  چگونگی آن بگذارید بی پرده بگوئیم  که غیر قابل جلوگیری وکنترل  بود چرا  ؟

به این دلایل ..

شاه فقید  به کمپانی های  نفتی  تا پایان سال 1357 خودمان فرصت و اطلاع داده بود که قیمت  جدید نفت از سوی ایران  اعلام خواهد شد

جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي

رژه پياده نظام دوره قاجاريه از برابر جايگاه" شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی

شهبانو فرح پهلوی

بنا به گفته  علیاحضرت  شهبانو این  ریشه اصلی مخالفت کارتل های  نفتی و در نتیجه  اتحاد  غربی ها بر علیه شاه فقید  بود  .

سال های سال می گذرد و ما فقط شنیدم یه سری اراجیف و قبول کردیم و گفتیم راست می گند این ...

جشن های 2500 ساله

جشن هایی که شکوه و عظمت ایران رو به رخ سران سایر کشورها می کشاند.

جشن های که باعث نزدیکی ایران و سایر کشورها می شد.

جشن هایی که شاید به عنوان عظمت ایران باید در کتاب های درسی می آمد و عظمت ایران را یاد آوری می کرد.

به ترکیب و نوع لباسهای افرادی که در حال رژه هستند دقت کنید و ببینید که چطور اقتدار ایران بزرگ را از قرن ها پیش تا آن زمان که این جشن برگزار شد، جلوی چشم نمایندگان کشورهای بزرگ منطقه و دنیا به نمایش می گذاشتند، آنهم در مکانی که خود سند و گویای همه این واقعیتهاست.

نمی دونم دوستان تخت جمشید و پارسه سفر کرده اند یا خیر ؟

تنها قرار گرفتن در آن محیط کافیست تا به حقایقی از عظمت و اقتدار و قوانین بشردوستانه و زندگی سراسر افتخار ایران زمین و مردمش پی برده شود.

چیزی که الان مایه افتخار هر ایرانیست.

البته متاسفانه در کتب تاریخی مدارس از این جشنها به بدی یاد می کنند، و آنرا نشانه ولخرجی و بی بند و باری محمد رضا شاه می دانند!
ولی نظر من چیز دیگریست، این هزینه ها برای تبلیغ شکوه و عظمت ایران و آشنایی مردم دول جهان با تاریخ پرشکوه ایران زمین و ایرانی بوده است.

***

و اما در درون  کشور،،

نق زدنها  بصورت بسیار گسترده ای رواج پیدا کرده بود، تا  حدی که اگر کسی از اوضاع  اجتماعی اظهار رضایت میکرد  در هیچ محفل و منزلی جایگاهی نداشت و مورد تمسخر دیگران قرار میگرفت  .

میپرسید چرا ؟

به  دلایلی که بعد از گذشت  سالها  به  حقایق پشت پرده ای  از آن  نق زدنها و در نتیجه گسترش  نارضایتی ها  سراسری  آگاهی پیدا کردیم  .

الف ،  بعد از اصلاحات ارضی ، فرزندان  مالکان بزرگ  به پست های مهم  کلیدی گمارده شدند  زیرا  از تحصیلات عالی برخوردار بودندو  نیز بمنظور دلجوئی از مالکان گله مندی که کمر به مخالفت با شخص پادشاه بسته بودند چنان   تصمیمی گرفته شده بود  .

ب ، بسیاری از نوه  و نتیجه های  دوران قاجار  که به هر حال از اشراف زاده بودند  نیز حتی تا  دربار دارای سمت های  مهم بودند   .

ج، تحصیل کرده های باهوش و کاردان با  ایده های چپ گر نیز مزید بر علت  در سمت های  با اهمیت  مصادر امور  شدند  .

و نهایتا آخوند های شیاد و مکار واپسگرا و منتظران امام زمان که همان پول و زر و زن و قدرت است نیز در اغلب نقاط کشور  زیر عباو عمامه  خمینی ها  و استخوان پوسیده

های بی نام و نشان زیرکانه نظیر موریانه از درون  پوسته های اقشار را میجویدند و با پخش شبنامه هاو دروغ پردازی ها  بصورت سازمان یافته ای در سراسرکشور در حال تخریب بودند .

با این  توضیح اندک میبینیم  تبلیغا ت گسترده و  دشمنی  بیگانگان در خارج از کشور  و نیزگسترش ناراضایتی های  از هر بود و نبود  در درون کشور  بر علیه یک نفر  وآنهم شاه فقید  بصورت  همزمان  میلیونها ایرانی را برای یک قیام و طغیان و شورش  سرتا سری  آماده کرده بود ،

یعنی دقیقا  شبیه همان جامعه ای شد که در دوران ساسانیان  برای ورود تازیان آماده شده بود .

در آنروزگاران  هم طبق اسناد  و مدارک  موجود  سطح نارضایتی مردم را در حدی کشانده بودند  که بدنبال ناجی پرسه میزدند ومورخان  مینویسند هنگام یورش تازیان  بیش

از 40 هزار سربازان دلیر  دیلمیان  تسلیم شدندو  خود را به صفوف آنان پیوند زدند و  یا اکثر فرماندهان نظامی قلعه  ها  دستور عدم  مقاومت به جنگجویان  زیر دستشان را صادر  کرده بودند .

شبیه  همان  بخشنامه اعلام بیطرفی ارتش در سال 1357  . ودیدیم  بهنگام ورود  خمینی بدون  اغراق بزرگترین استقبال را  ملتی فریب خورده  از  یک نفر بی نام ونشان  بی وطن شیطان که اکثر قریب به اتفاق او را  نمیشناختند   بعمل آوردند .

آن دگرگونی  خود خواسته  وآن برنامه ریزی های کلان اجنبی ها  با تمام هشدارهای میهن پرستان  با اهداف  ویرانگرانه اش تا به امروز به  همه زمینه ها  نفوذ کرد  و اقتدار

ملی ما  با نام  متجاوزان به حقوق بشر و جنگجوئی ها و متجاوزین اوباش و اراذل در خاورمیانه و  در سطح جهانی  رنگ باخت .

آیا زما ن آن نرسیده  تا به خود آئیم و  سخنان گهر بار شاه فقید را سرلوحه زندگی شرافتمندانه  قرار داده و  نسلهایمان را از چنگال عفریت جهنمی جهل و خرافات و تنیده

های  عنکبوتی  دزدان و غارتگران  پشت  دیوار مخفی شده  دین رهائی دهیم ؟

تصویر : پادشاه فقید وعلیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

شکوه شاهنشاهی" برگزیده هائی از سخنان شاهنشاه آریامهر" و علیاحضرت  شهبانو" شاه فقید " با رفتن من امنیت از ایران و خاورمیانه  وسپس از جهان خواهد رفت.(بخش ششم )

شنبه, 02 اسفند 1393

شاه فقید " با رفتن من امنیت از ایران و خاورمیانه  وسپس از جهان خواهد رفت.'

وقتی صحبت از منش و شخصیت انسانی بمیان می آید  ، بلافاصه چهره آراسته یک زن ویا یک مرد را با لباسهای شیک و مرتب و مصمم و جدی پیش چشمانمان مجسم  میکنیم  .  
دلیل آنهم روشن است،  زیرا ظاهر  اشخاص در مرحله اول  همیشه  بسیار مهم  و با اهمیت در شناخت  شخصیت آدم هاست  .

این وضعیت در مورد اشیاء و ساختمانهاو بناها و آراستگی جاده هاو خیابانهاو شهرهاو همه آنچه را که در یک کشور وجود دارد نیز صدق میکند .

بعبارت دیگر وقتی به آنچه را که  بنا م مجموعه شهری است در یک دیار بر خورد میکنیم  اگر همه دیدنی ها  و موجودات شهری تمیزو زیبا و مرتب و طبق قوانین جاری آن سرزمین باشد  اولین فکری که از نظر می گذرد لیاقت و شایستگی و دلسوزی مسئولان را تحسین میکنیم .

در دورانی که ما بزرگتر ها تحت نظام ملی هویتی شاهنشاهی زندگی میکردیم دیدگاه  هر بیننده و تماشاگر با انصاف و با  وجدانی نیز در باره سرزمین ما چنین بود  که  بزرگان دولت  و مدیران و سیاستمداران تحصیلکرده و میهن دوست در سایه توجهات خداوند بزرگ و رهبری های داهیانه شاهنشاه آریامهر را با آنهمه  رسیدگی و آراستگی  تحسین می کردند .

باورمان نمیشد  که در تمامی مراکز پزشکی درمانی   خصوصا در انبارهای  ذخیره  مدرن ترین  لوازم آزمایشگاهی و پزشکی تهیه  شده بود که یا مورد استفاده  قرار گرفته ویا در انبارهای مخصوص برای بهر ه برداری  آماده شده بودند .

باورمان نمیشد زندگی عادی  ما  مردم  آن روزگاران را  حتی بسیاری از متولیان کشورهای دیگر  نداشتند و  حسرت میخوردند .

در جشنهای  با شکوه  بمناسبت 2500 سال شاهنشاهی که بر ویرانه های تخت جمشید بر گزار گردید ، آراستگی در رژه  سربازن در هردوره ای از ادوار تاریخ کشورمان نه تنها  مدعوین  که مردم سراسر دنیائی که از طریق تلویزیون هاو فیلمهای خبری مشاهده گر آن بودند را وادار  به شگرفی و شگفتی و تحسین مینمود.

از سوی دیگر یکی از اساسی ترین اصل زندگی های میلیونی در یک شهرکشور و شهرهایش  وجود  صلح و آرامش و نهایتا امنیت است  که در سرتاسر خک ایران زمین بر قرار بود .

هرگاه این عکس رو میبینم بغض تمام وجودمو میگیره چه کسی میتواند این روزهای این مرد بزرگ رو متصور شود؟ خسته و دلشکسته با بیماری جانکاه"متن زیرنویس تصویر از آرشیو

شاه فقید در یکی از نصایح  تاریخی گفته بودند ...

با رفتن من امنیت از ایران و خاورمیانه  وسپس از جهان خواهد رفت.

و چه وحشتناک دوره ای مردمان کره خاکی گرفتارآمده اند  که روزانه بیش از صدها نفر یا در درگیری ها شخصی  ، یا جنگهای قومی و قبیله ای  و آرمانی عقیدتی و سرانجام  یا از طریق بمب گزاریهاو  ترورهای  انتحاری  بطور مستمر  میبینیم و  میشنویم که از بین میروند  .

ناگفته پیداست  که شاه فقید همانند هر انسان دیگری عمر نوح  نداشتندو  سر انجا م و به حکم قانون طبیعت میبایستی  بسوی  خالق پرواز میکردند .

ولی  اگر رژیم شاهنشاهی در ایران  ادامه  پیدا میکردو  اوضاع و  احوال سیاسی اجتماعی  ما ایرانیان را بر هم  نمیریختند  مسلما  شاهد چنین  زندگی  جنگل  نبودیم  که سگ  هم صاحبش را دراین آشفته بازار  نمیشناسد  .

بارها  گفته و باز هم  میگوئیم .....

تا زمانی که نظام  مردمی شاهنشاهی مجدد در ایران  بر قرار نشود  کره خاکی  و مردمانش نیز رنگ صلح و آرامش بخود  نخواهند دید  به دو دلیل عمده .

رژیمی که بر سر کار است  قصدو نیت  اصلی و نهائی اش  فتح  قدس و نابودی کشور و مردم اسرائیل و  چند کشور دیگر  به اصطلاح آخوندها  کفار وصدور انقلاب به سراسر عالم است  ..

دو دیگر چون کشور ایران اولین  خشکی بر آمده از اقیانوس تتیس  و در واقع  منشا ء  حیات نسل بشر بوده، تا زمانیکه آن مبداء تاریخ  ساکت نشود ورژیم مردمی  شاهنشاهی اش  مستقر نگردد   آش همین آش و کاسه همین کاسه  وبلکه  بدتر هم  خواهد بود .

اگر هم دنیا  نخواهد ،ملت بزرگ ایران زمین آن موهبت را به کشور و مردم خود بازمیگردانند .شاه فقید .. پاسخ بتاریخ"  (بخش هفتم )

گفتار .

هدف اصلی من در سیاست خارجی این بود که ایران بهترین روابط را با کلیه کشورهای همسایه و هم مرز داشته باشد

من در این زمینه توفیق یافتم ، زیرا مانند هر نظامی با وجدان از جنگ نفرت دارم و صلح را برای کشور خود  واجب می دیدم.

شاه فقید .. پاسخ بتاریخ   فصل سیزدهم ( ص 191).

بدون تردید  یکی از عادل ترین ، صلح دوست ترین ، آزاد اندیش ترین ، پادشاهان ایران زمین شاه فقید نماد میهن دوستی و انساندوستی بودند  که نه تنها آرامش وامنیت در ایران بلکه در منطقه را بر قرار کرده بودند .

سایروس  ونس در کتاب  بشر در جنگ مینویسد ..

در تمامی ادوار تاریخ  زندگانی انسانها  همواره سایه  جنگها  کشتارها  و قتل عامها را نشان  میدهد  که تنها  90 سال دنیا  بدون جنگ به سر برده  که 37 سال آن به دوران پادشاهی  محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران  تعلق دارد.

افتخاری بالاتر از این  برای ما ایرانیان  کجا دیگر  یافت خواهد شد ؟

البته اوضاع و احوال و شرایط در وضعیت انواع  حکومت ها را  نباید از نظر دور  داشته باشیم ،

برای نمونه   در جنگ سرد   بین دو ابر قدرت  آمریکاو شوروی سابق که سر انجام به فرو پاشی آن دنیای مخوف و جهنمی منجر گردید  چه بسا در نقاط دیگر دنیا از جمله ویتنام  و یا بسیار کوتاه  در عمان وبنام جنگ ظفار و شاخ آفریقا و چندین نقطه دیگر بطور متفرقه  همچنان ادامه داشت  اما به لحاظ کنترل و دور اندیشی های بعضی رهبران جهان از جمله شاه فقید ایران ، مانع از گسترش آن  و یا بعضا  موجب خاموش شدن  آتش جنگ  شدند  .

این  بیت سعدی را همواره بیاد  داشته باشیم  که میفرماید ..

قدر عافیت کسی داند ... که به مصیبتی گرفتار آید.

آن کسانی که در دوران آرام بدون جنگ و خونریزی  پادشاهی پهلوی ها  خصوصا  شاه فقید  به ایجاد شبکه های مخوف چریکی و تروریستی و پناه بردن  به جنگل ها برای آموزش نیروهای انتحاری دست به ویرانی ایران و  ایرانی زدند و هنوز  هم در ادامه همان راه با اساس و پایه  هویت ملی ما  در ستیز هستند باید بدانند  دیر  و یازود  همانند یاران سلف خود  گرفتار خشم و انتقام دستگاه  طبیعت  و خداوند  کشور کورش وداریوش  قرار خواهند  گرفت 

زیرا  در تمامی خونهای  پاک بناحق ریخته شده میهن پرستان  ایرانی اگر نقش مستقیم نداشته باشند  که با آن طرز تفکرات  تخریبی راه را بر دزدان و  قاتلان باز و هموار کردند  و کشور و منطقه را که در آن روزگاران  خوش و  دوران طلائی به  جزیره صلح و آرامش  تحت  رهبری های داهیانه شاه فقید  در جهان  شهره  به نیکنامی بود را  به وضعیتی گرفتار کردند


8000 alte Bücher hat ISIS am Montag in Mossul verbrannt, darunter viele einzigartige historische Schriften

"دولت اسلامی" در یک روز  بیش از یکصد هزار  جلد از نفیس ترین  کتابهای تاریخ بشری را که تک نسخه ای هستند  در استان  نینوای عراق و موزه  موصل به آتش میکشانندو  موزه را با  خاک یکسان  میکنند  ..

یورش جدید "دولت اسلامی" به آثار باستانی و اماکن تاریخی بخشی از اقدامات اسلام‌گرایان است که در سال ۲۰۱۴ با حمله به اماکن دینی و باستانی در عراق شروع شده است.Fünf Minuten lang zeigen sie immer wieder solche Szenen

به گفته اسلام‌گرایان این اماکن و آثار "انحراف از دین اسلام" به شمار می‌آیند. اما بنا به ارزیابی کارشناسان در پی این گونه حملات "بیش از همه سرقت آثار و فروش آنان در بازار سیاه" مد نظر اسلام‌گرایان است. در منطقه تحت کنترل گروه "دولت اسلامی" در عراق حدود ۱۸۰۰ مرکز باستان‌شناسی قرار دارد.
این شبه نظامیان آثار باستانی هترا، شهری در شمال عراق از دوره اشکانیان را که قدمت آن به ۲۰۰۰ سال قبل بر می‌گردد، تخریب کرده‌اند.

این است دست آورد شورش   خمینی چیان و  مسعود چیان و  لنین چیان ..  ننگتان باد  .

آرامگاه کوروش در پاسارگاد شب‌هنگام
عکس از آرشیو

رستاخیز ایران در زمان ساسانیان و حمله اعراب .فصل اول از کتاب پاسخ به تاریخ ...شاه فقید.

بسیاری از مغرضان  سیاسی مامور  و مخالفان سلسله  پهلویها که در بوق و کرناهای تبلیغاتی شاهنشاه آریامهر  را به مذهبی بودن و رفتن به حج و ارج و احترامی که برای  روحانیون آن زمان داشتند را حمل بر مذهبی بودن پادشاه در اذهان عمومی معرفی میکنند، یا میدانندو یا خود را به نشنیدنو نخواندن  میزنند  .

در حالیکه انشعاب مذهب شیعه و  جدا شدن اسلام اعراب از اسلام ایرانی که از دوران صفویه  به بعد شکل رسمی بخود گرفت  ،

خود مبارزه سرسختانه ایرانیان با دنیای اسلام سنی مذهبان بشمار رفته و میرود  و حمایت برخی پادشاهان ایران زمین  از جمله شخص شاه فقید  هم  در این راستا  هماهنگی و ادامه داشته است  .

طرزتفکر آن بزرگ اندیشمند در کتاب پاسخ به تاریخ چنین بود که در اینجا میخوانید ..

ص 15
بر اثرنفوذ و رهبری دو قوم هندو اروپائی ، مادها، وپارس ها ، پس از دوهزار سال نبرد وتلاش ،،

ایرانیان بر همه اقوام منطقه بین النهرین پیروزی و بر تری یافتند.

سلسله هخامنشی ( 559 تا 330 قبل از میلاد) بزرگترین شاهنشاهی جهان راکه از دریای سیاه تا آسیای مرکزی واز لیبی تا هندوستان گسترش داشت بنیان نهاد .'

شاهنشاهی هخامنشی ، نخستین شاهنشاهی بزرگ و منظم جهان است که در آن یک رهبر ( شاهنشاه ایران ) بر اقوام وملل مختلف حکومت میکرد ،برای تامین نظم و

وحدت شاهنشاهی ایران  بر سر هر ایالت  فرمانروائی بنام ساتراپ گماردند و برای پست و مخابرات با نور شیوه های نو به کار بردند ونظام پولی مرتب و محاسبات عمومی و اوزان و مقادیر یکسان بوجود آوردند .

در سال 652 میلادی اعراب به سرزمین ما حمله کردند و تسلط آنان بر ایران تا حدود 200 سال طول کشید .

اما در حقیقت ایرانیان اعراب را تحت نفوذ وسلطه خود در آوردند .

بشکند آن قلمها و بریده شود آن زبانهائی که شاهنشاه ایران زمین را به اسلامی بودن و گرایش های مذهبی با نشان دادن مراسم حج و زیارت ایشان ا زحرم امام رضاو کمک به باز سازی مرقد های امامان شیعه  به سنت گرائی متهم  میکنند .

در حالیکه شاه فقید  یک ایرانی ناب و مخلص بودند.

شاه فقید با دقت تمام نظیر این نامه ها را که در ذیل می آید را خوانده بودندو  بارها از این تحقیری که نسبت به ایرانیان شده بودو ادامه داشته  رنج میبردند  .

پیش از انقلاب سال ۵۷، محمدرضا شاه پهلوی به مناسبت ۲۵۰۰امین سال تاسیس شاهنشاهی ایران به‌دست کوروش بزرگ، جشن‌هایی به منظور ادای احترام به تمدن، تاریخ کهن ایران و کوروش بزرگ ترتیب داد. در تصویر پرچم کوروش پیداست.

به همین دلایل بود  که جشن های دوهزار وپانصد ساله شاهنشاهی را با اقتدار تمام بر گزار کردند .

شاه فقید  این نامه را در باره تحقیر ایرانیان خواندند و سخت منقلب شدند ،،

ما نیز بخوانیم و برآن فاجعه یکقطره اشک  تقدیم همه آن جانباختگان تحقیر شده کشورمان نثار کنیم .

نامه ابوبکر به  زیاد ابن ابیه  یکی از فرماندهان سپاهش  ...

«... و اکنون می رسیم به این قومی که به نام موالی در میان امت اسلام به سر می برند و قوم فارسی نام دارند.

گوش کن زیاد! این مردم را باید ذلیل کرد.

باید همان روشی که عمر (عمربن خطاب) آن ها را می کوبید،

طوری کوبیدشان که هرگز نتوانند سربردارند.

این ها جز با سیاست عمر اداره شدنی نیستند.

از عطایشان که حق عمومی اتباع اسلام است تا می توانی بکاه.

در تقسیم خواربار تا می توانی از سهمشان کم کن.

در جبهه ی جنگ آن ها را در صفوف مقدم بگمار تا زودتر از دیگران هدف حملات دشمن تازه نفس قرار گیرند.

سربازان آن ها را به کار جاده سازی و هموار کردن راه ها و کندن درخت ها بگمار و سعی کن هر چه دشواری و عذاب باشد نصیب این عجم ها شود.

کاری کن که سنگینی بارها بر دوششان هر چه بیشتر فشار آورد.

زیرا که اگر جز این باشد هوای عصیان خواهند کرد.

مراقب باش که این عجم ها هرقدر هم صالح و متقی باشند بر صفوف جماعت در نماز پیشنمازی نکنند و در نماز جماعت در صف اول قرار نگیرند مگر آن که عده اعراب برای تکمیل صفوف کافی نباشد و هرچند هم در فقه و قرآن دانشمند باشند بر مسند قضا ننشینند و بر هیچ شهری از شهر های اسلام والی یا حاکم نشوند.

در معابر هرقدر هم مقامشان بالا باشد بر عرب هر چند هم پست و فرومایه باشد تقدیر نجویند و در ازدواج حق زناشویی با زن عرب نداشته باشند اما مردان عرب حق همسری با زنان فارسی را داشته باشند.

درود بر روان شاه فقید میهن پرست ایران دوست و  همه شیفتگان  رهروانش باد .  سردبیر

سر دبیر

روانش شاد راهش پر رهر و باد .

خبرگزاری مردانی نیوز

این گزارشها در حال تکمیل شدن است

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت گفتار گفتار ": شکوه شاهنشاهی" برگزیده هائی از سخنان شاهنشاه آریامهر" و علیاحضرت شهبانو" شاه فقید "شاه فقید این نامه را در باره تحقیر ایرانیان خواندند و سخت منقلب شدند ، "پاسخ بتاریخ" (بخش هشتم )